นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด ได้ให้ความสำคัญต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยบริษัทฯจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
ข้อ 1 การให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
ข้อ 2 ในนโยบายนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ ประเมินทำความเข้าใจ และหาเหตุผลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ ความสนใจในสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ การเลือกภาษาและสกุลเงิน การนำข้อมูลประกอบการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ข้อ 4 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้คำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าทำสัญญาผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาเท่านั้น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิไม่ให้ความยินยอมได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้วสามารถถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามกฎหมาย
ข้อ 5 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่
5.1ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว
5.2มีฎหมายกำหนดให้กระทำได้
ข้อ 6 เพื่อให้การเก็บรวมรวมข้อมูลและประมวลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้องให้ความยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาหรือในส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล เชื้อชาติ สัญชาติ วันเกิด หมายเลขประจำตัวที่ราชการออกให้ ข้อมูลของลักษณะที่อยู่อาศัย ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว สถานะการสมรส หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร IP Address E-mail Address ID Line หมายเลขบัญชีธนาคาร ความสนใจส่วนบุคคล ข้อมูลยานพาหนะ ภาพถ่าย ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
ข้อ 7 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสนอในทุกระยะเวลา 1 ปี
ข้อ 8 เนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านเว็บไซต์ และการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการดำเนินการด้านการตลาด ทำให้มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำเว็บไซต์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณารูปแบบ การออกแบบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับสวยงามของเว็บไซต์ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น
ข้อ 9 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้คือ บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
ในกรณีต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับเพิ่มเติมข้อมูล แก้ไขความผิดพลาด หรือสอบถามข้อสงสัย สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
เลขที่ 10,20 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร.0-2282-7141
ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

ประกาศการใช้คุกกี้นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยบริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด (“บริษัทฯ”) โดยประกาศนี้จะอธิบายว่า บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถยอมรับและปฏิเสธการใช้คุกกี้อย่างไร
1.
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของ บริษัทฯ จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
 
2.
บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร
บริษัทฯ จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
2.1   เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
2.2   เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
2.3   เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ บริษัทฯ เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ บริษัทฯ อย่างไร
2.4   เพื่อให้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ บริษัทฯ สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
 
3.
บริษัทฯ ใช้คุกกี้อะไรบ้าง
เว็บไซต์ บริษัทฯ ใช้คุกกี้ทั้งของบริษัทฯ (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ บริษัทฯ ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น YouTube เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา
ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
คุกกี้จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห์ (Analytical/performance cookies) คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯ เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น
คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้
คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting/Advertising cookies) คุกกี้นี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมของท่าน รวมถึงหน้าเพจและลิงก์ที่ท่านได้แวะเยี่ยมชมหรือที่ติดตาม ข้อมูลเหล่านี้บริษัทฯ จะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และจัดแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่าน
คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies) เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยคุกกี้เหล่านี้ได้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
 
4.
จัดการคุกกี้อย่างไร
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้
 
5.
การติดต่อสอบถาม
หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกาศนี้ สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
10-20 ถนน หลานหลวง แขวง บ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-7141-9