จุดเริ่มต้นของ UMAC

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยมีนายชูศักดิ์ จิตต์กุศล ผู้ก่อตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และในปัจจุบันนายพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสืบต่อมา 
 
   

ดำเนินการธุรกิจค้าขายสินค้านำเข้า
 
ในช่วงแรกเริ่ม ดำเนินกิจการธุรกิจค้าขายสินค้านำเข้าประเภท  เครื่องสูบน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล รถตัดหญ้านั่งขับ เครื่องดูดถ่ายน้ำมัน เครื่องอัดอากาศและเครื่องมือกลจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายให้กับ หน่วยราชการและเอกชนทั่วไป ด้วยการบริหารกิจการที่เน้นความซื่อสัตย์ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ มีบริการหลังการขายที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ต่อผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ มีการพัฒนากิจการจนเกิดความเจริญรุ่งเรือง น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป
 
สร้างสรรค์ความดี 

นอกจากด้านธุรกิจการค้าแล้ว ยังได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจการกุศลต่างๆ เสมอมา
ด้วยคุณความดีที่ได้ทำไว้ตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน

บริษัทฯ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2525 


ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ จากต่างประเทศมากกว่า 50 ชนิด อาทิ เครื่องสูบจ่ายของเหลว เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เคมีภัณฑ์ ฯลฯ จัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงาน อุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชนทั่วไป ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ด้านธุรกิจพลังงาน งานก่อสร้าง ธุรกิจเครื่องมือบริการรถยนต์ สถานีบริการ และผู้ประกอบการรายย่อย